خود فراموشی و نادیده انگاشتن ابعاد لایتناهی روح آدمی و بی توجهی نسبت به استعداد های بشر در پیمودن سیر کمالات و فضایل اخلاقی، دردی است که اغلب جوامع بشری بدان مبتلا گردیده اند و حاکمیت تکنولوژی و  زندگی ماشینی و سلطة ماده گرایان و دنیاپرستان بر بخش وسیعی از جهان از یکسو، و ناتوانی مکاتب و اندیشه  های مختلف در ارائة مسیری روشن و تفسیری مطمئن از انسان، بر این سیر قهقرایی و از خودبیگانگی افزوده اند. در این میان تنها منادیان توحید و انبیاء و پاسداران حریم ارزش ها و معنویت ها بوده اند که تربیت انسان را وجهة جهاد مستمر خویش قرار داده و هم نوا با چراغ عقل و ندای فطرت، جامعة انسانی را به سوی کمالات و ارزش های متعالی هدایت کرده اند.                                        امام خمینی