سلام ای دوست غریب .......  سلام ای عاشق بندگان ...... سلام ای دانا و مهربان ..... سلام !!!!

بنده ات را می بینی ؟؟!!! ببین که چگونه بنده ی تو ، به تو خیانت می کند ! ببین چگونه بنده هایت خودشان را خدا می دانند!

بنده هایی که فقط حرف بلدند ولی عمل نمی دانند ؛ با این حرف های تزویر ببین که چگونه دنیا را گرفته اند !!!

آه ! ای خدای مهربان ! سلام ما پاسخ واجبی دارد ! پس جواب سلام ما را بده