پشت آن پرچم ، شیطانی بزرگ خوابیده است.

دروغ را باید از آنان آموخت

ناقض حقوق بشر= آمریکا