روز مرگ آمریکا ، روزی است که دنیا نفس تازه ای می کشد و این روز مصادف با پیروزی حق بر باطل است .آمریکا هیچ قدرتی دربرابر مسلمانان ندارد و نمی تواند مسلمانان را از پا دربیاورد . تا وقتی که خدایی آن بالا است ، هیچ کس نمی تواند تعرضی کند . این پیغام کوبنده ما به آمریکا است :

(( آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند))