اگر مقصد نهایی ( هدف ) خود را خدا انتخاب کنیم ، می توانیم به هدف های دیگر نیز دسترسی پیداکنیم . همان طور که می دانید خدا یعنی همه چیز ! و کسی که مقصدش خدا باشد و برای رضای خدا کار کند ، شک نکنید که موفق خواهد و نه تنها به هدف هایش دست یافته بلکه آخرت را نیز از آن خود می کند . پس هدف خودمان را درست انتخاب کنیم