Related image

با عشق به خدا ، دنیا و آخرتت را بساز!

با عشق به خدا ، خودت را بساز!

با عشق به خدا زندگی ات را بساز!

با عشق به خدا ، همه چیزت را بساز!!!